Срби за Србе-СМС на 7763
Вести
ДУХОВНИ НЕИМАР КОСОВСКОГ ПОМОРАВЉА - четвртак, 22 август 2019 21:53
Дичићи из Страже ће добити нову кућу! - недеља, 16 децембар 2018 23:04

Агатанел, 1815—1827.

Политичари делили плате рођацима

lovacnanovacПравда: По осно­ву уту­же­ња рад­ни­ка, от­пу­ште­них ми­мо за­ко­ном пред­ви­ђе­не про­це­ду­ре, бу­џет Ср­би­је на Ко­со­ву и Ме­то­хи­ји је сма­њен за бли­зу по­ла ми­ли­о­на евра. Из­два­ја­ња за лич­не до­хот­ке осо­ба са пар­тиј­ских ли­ста, рас­по­ре­ђе­них на фик­тив­на рад­на ме­ста у оп­штин­ским ад­ми­ни­стра­ци­ја­ма, а по­себ­но у здрав­ству и обра­зо­ва­њу по Ко­сме­ту, ко­шта­ју бу­џет Ср­би­је бли­зу по­ла ми­ли­јар­де ди­на­ра, не ра­чу­на­ју­ћи сред­ства ко­ја иста ли­ца оства­ру­ју ра­де­ћи у цен­трал­ној Ср­би­ји.

Пре­ма зва­нич­ним по­да­ци­ма Оп­штин­ског су­да При­шти­на, до не­дав­но из­ме­ште­ног у Ни­шу, Дом здра­вља из Ли­пља­на са се­ди­штем у Гу­ште­ри­ци и Дом здра­вља из Гра­ча­ни­це по осно­ву уту­же­ња от­пу­ште­них рад­ни­ка, на чи­ја су рад­на ме­ста при­мље­ни чла­но­ви по­ро­ди­ца и де­ца при­ја­те­ља и пар­тиј­ских ко­ле­га, пла­ти­ли су бли­зу 25 ми­ли­о­на ди­на­ра глав­ни­це и при­бли­жно исти из­нос на име за­те­зне ка­ма­те.

Ра­чу­ни ових уста­но­ва би­ли су у ви­ше­ме­сеч­ној бло­ка­ди, али су за­по­сле­ни пла­те при­ма­ли пре­ко ра­чу­на до­мо­ва здра­вља из Ко­со­ва По­ља, При­луж­ја и здрав­стве­них уста­но­ва из Ко­сов­ске Ми­тро­ви­це, све док Вр­хов­ни суд Ср­би­је ни­је на­ло­жио да се из­вр­ши бло­ка­да свих ра­чу­на и под­ра­чу­на ових уста­но­ва, а Ми­ни­стар­ство здра­вља за­бра­ни­ло пре­нос сред­ста­ва пре­ко из­најм­ље­них ра­чу­на, ка­ко би се са­се­као кри­ми­нал у овим уста­но­ва­ма.

Бив­ши пот­пред­сед­ник оп­шти­не Ли­пљан, со­ци­ја­ли­ста Слав­ко Ја­ни­ћи­је­вић, за „Прав­ду“ ка­же да се под кро­вом ове оп­шти­не до­го­дио не­ви­ђен кри­ми­нал. По ње­го­вој при­чи, Ми­ни­стар­ство за рад и со­ци­јал­ну по­ли­ти­ку ми­мо за­ко­на је пре­не­ло ско­ро 44 ми­ли­о­на ди­на­ра за де­бло­ка­ду ра­чу­на До­ма здра­вља у Гу­ште­ри­ци.

– Сред­ства су пре­не­та под озна­ком „на­кна­да за по­ро­диљ­ско од­су­ство“, а у пи­та­њу је по­кри­ва­ње тро­шко­ва – твр­ди Ја­ни­ћи­је­вић, ста­вља­ју­ћи на увид до­ку­мен­та­ци­ју о пре­но­су сред­ста­ва ко­ја су ис­ко­ри­шће­на за де­бло­ка­ду ра­чу­на по осно­ву уту­же­ња от­пу­ште­них рад­ни­ка.

Пр­ви чо­век ове оп­шти­не, Зо­ран Спа­сић, од­ба­цу­ју­ћи на­во­де Ја­ни­ћи­је­ви­ћа, ка­же да су у пи­та­њу сред­ства на­ме­ње­на по­ро­ди­ља­ма са спи­ска ко­ји се во­ди у До­му здра­вља у Гу­ште­ри­ци, и да је оп­шти­на, ка­ко то за­кон на­ла­же, са­мо би­ла по­сред­ник у „по­сти­за­њу до­го­во­ра са над­ле­жним ми­ни­стар­стви­ма да се де­бло­ки­ра ра­чун по­сле ту­жби по­ро­ди­ља“.

Тач­ност ње­го­вих на­во­да под­ри­ва ин­фор­ма­ци­ја из За­во­да здрав­ства у Гра­ча­ни­ци да ру­ко­вод­ство ове уста­но­ве по­ку­ша­ва да пред­у­пре­ди по­кре­ну­ту ис­тра­гу МУП-а Ср­би­је. О по­ли­ти­ци не­по­ти­зма у за­по­шља­ва­њу, ко­ја је до­ве­ла до бло­ка­де ра­чу­на и пла­ћа­ња астро­ном­ских из­но­са за­те­зних ка­ма­та, до­вољ­но го­во­ри по­да­так да је 1999. го­ди­не у Кли­нич­ко-бол­нич­ком цен­тру у При­шти­ни би­ло за­по­сле­но око 1.500 осо­ба, а да­нас се на плат­ним спи­ско­ви­ма у на­ве­де­ним до­мо­ви­ма здра­вља на­ла­зи бли­зу 3.000, ме­ђу ко­ји­ма је ви­ше де­се­ти­на оних ко­ји су, за­хва­љу­ју­ћи пре­су­да­ма, по­ста­ли ми­ли­о­не­ри. Нај­но­ви­ји при­мер не­са­ве­сног по­сло­ва­ња и не­на­мен­ског тро­ше­ња бу­џет­ских па­ра – бло­ка­да ра­чу­на по на­ло­гу Апе­ла­ци­о­ног су­да у из­но­су од два ми­ли­о­на ди­на­ра без за­те­зне ка­ма­те – је­сте слу­чај Ра­до­ји­це Ма­то­ви­ћа, ми­мо за­ко­на сме­ње­ног се­кре­та­ра Цр­ве­ног кр­ста из Ли­пља­на. Ма­то­вић је остао без функ­ци­је 2000. го­ди­не. На ње­го­во ме­сто по­ста­вљен је бли­зак ро­ђак ви­со­ког функ­ци­о­не­ра Ко­сов­ског управ­ног окру­га, али је Оп­штин­ски суд из Про­ку­пља, ка­ко твр­де у Цр­ве­ном кр­сту, на сум­њив на­чин Ма­то­ви­ћа вра­тио на функ­ци­ју и на­ло­жио ис­пла­ту раз­ли­ке лич­ног до­хот­ка, уз оба­ве­зно за­ра­чу­на­ва­ње за­те­зне ка­ма­те.

– Упо­зо­ра­вао сам бив­ше пред­сед­ни­ке оп­шти­не да ћу их уту­жи­ти, да ћу суд­ским пу­тем по­ку­ша­ти да за­шти­тим и се­бе и по­ро­ди­цу, и да ћу спре­чи­ти бо­га­ће­ње по­је­ди­на­ца, на ште­ту оних ко­ји не при­па­да­ју пар­ти­ја­ма или ни­су у ро­ђач­ким ве­за­ма с функ­ци­о­не­ри­ма – ка­же Ма­то­вић, на­во­де­ћи да се на функ­ци­ји пред­сед­ни­ка УО Цр­ве­ног кр­ста на­ла­зи пред­сед­ник оп­шти­не Зо­ран Спа­сић, иако је то, ка­ко су му ка­за­ли у ту­жи­ла­штву, чист су­коб ин­те­ре­са.

Газиместан 2012. године

 

patrijarh

Мудрости патријарха Павла

Верујући у Господа остварујемо смисао живота...

Понављам и себи и вама, и нас је Господ послао у наше време и поставио задатке које сваки од нас треба да изврши, и у својој породици, и у друштву, и у Цркви, и у целом човечанству...

Злочини над Србима на Косову и Метохији

Крвава жетва 1999. у Старом Грацку

 

23. јула 1999. године у Старом Грацку код Липљана на њиви зверски је убијено четрнаест

Више

Крематоријум за Србе - Клечка

 

Село Клечка , 27. август 1998.

Српска полиција открила је кремациону пећ у фабрици

Више

Убиство шесторо српских младића у кафићу ''Панда'' у Пећи

Светислав, Зоран, Драган, Вукота и два Ивана недужно гледају са читуља, Пећ се претворила у град
Више

Страдање фамилије Костић из Ретимља

Породицу Костић из Ретимља код Ораховца називају најтрагичнијом породицом на Косову. Најпре је
Више

Отац Харитон Лукић

Медју бројним зртвама Косовско-метохијске трагедије су монаси Манастира Светих Архангела, Отац
Више

Злочини гњиланске групе

Против 17  чланова озлоглашене банде, Тужилаштво за ратне злочине Србије крајем  јуна је
Више

Злочин у Гораждевцу

13. августа 2003. године у Гораждевцу убијена су српска деца. Многи међународни званичници

Више

17. март 2004. - ПОГРОМ

СРБИ УБИЈЕНИ У МАРТОВСКОМ ПОГРОМУ 2004. ГОДИНЕ

  • СПАСОЈЕВИЋ БОРИВОЈЕ (1941) из Косовске Митровице,
Више

Напад на аутобусе код Подујева

16. фебруара 2001. године извршен је терористички напад  на аутобусима Ниш Експреса у Ливадицама

Више

Убиства у Церници

01.09.2003. године

Миломир Савић, рањен у нападу у Церници, подлегао повредама

Новица

Више

Списак убијених Срба

  • СПИСАК УБИЈЕНИХ СРБА НА КОСОВУ И МЕТОХИЈИ ОД ДОЛАСКА КФОРА 1999. ГОДИНЕ

Овај списак

Више

Списак киднапованих Срба

Овај списак није комплетан (ако знате имена убијених Срба који се не налазе на овом списку

Више

Распеће Ђорђа Мартиновића

 

“Шиптарски терористи набили га на колац пpвoг маја1985г. 
Истина скривана пeтнaecт година.

Више

ПРАВОСЛАВНИ ХРАМОВИ УНИШТЕНИ ОД ДОЛАСКА КФОРА И УНМИКA

На списку се налази 140 уништених православних објеката на Косову и Метохији од 1999.
Више

Обећања политичара

Део Вулинових (не)испуњених

јануар 2013. - Немојмо да уносимо немир међу Србе на

Више...

Остају српске институције на

Србија не сме да дозволи да Срби на Косову и Метохији
Више...

Нећу се смирити док Косово и

БЕОГРАД, 21. фебруара 2008. 
Николић је, говорећи
Више...

Како је нестао акциони план?

Од 17. фебруара ове године, када су косовскe институције

Више...

Никада нећемо признати

Министар спољних послова Србије Вук Јеремић поновио је

Више...

Никада нећемо признати Косово

07. јануар 2012 - Председник Србије Борис Тадић

Више...

gorazdevac zlocin

sporazum o reg preds

1244

djordje martinovic

 

 

Будите у конткту са нама

www.kosmet.net YOUTUBE канал

Style Setting

Fonts

Layouts

Direction

Template Widths

px  %

px  %